(Photo by Glenn Danforth: Nov. 6, 1999)

Copyright 1999 Glenn Danforth