(Photo by Glenn Danforth: Oct. 30, 1999)

Copyright 1999 Glenn Danforth