(Photo by Glenn Danforth - 11/20/99)

Copyright 1999 Glenn Danforth