(Photo by Glenn Danforth: Oct. 2, 1999)

Copyright 1999 Glenn Danforth