White Rice

Ingredients

  1. White Rice
  2. Oil
  3. Recaito
  4. Salt

Download Recipe