Black Beans

Ingredients

  1. Beans
  2. Oil
  3. Recaito
  4. Salt
  5. Sazon
  6. Tomato Sauce

Download Recipe