Chinese Syllables

a ai an ang ao

ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu

ca cai can cang cao ce cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo

da dai dan dang dao de dei den deng di dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo

e ei en er

fa fan fang fei fen feng fo fou fu

ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo

ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo

ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun

ka kai kan kang kao ke kei ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo

la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu lo long lou lu lü luan lüe lun luo

ma mai man mang mao me mai men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu

na nai nan nang nao ne nei nen neng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nuan nǔe nuo

o ou

pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu

qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun

ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo

sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo

ta tai tan tang tao te tei teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo

wa wai wan wang wei wen weng wo wu

xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun

ya yan yang yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yun

za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo

Back to Written Chinese